Töökuulutused

Saarte Energiaagentuur ootab oma meeskonnaga liituma ehituskonsultanti (0,6).

Ehituskonsultandi peamiseks ülesandeks on avalike hoonete energiaarvestus, renoveerimise ettevalmistus ja teostus, eramajapidamiste ja kortermajade energiatõhusaks muutmise nõustamine.

Kui oled avatud suhtlemisega, Sulle meeldib uusi algatusi ellu viia ning tunned hoonete ehitust ja energiakasutust, tule meile tööle!

Sinu tööülesanded on:

 • saarte avalike hoonete, tootmis- ja ärihoonete ning kortermajade energiakasutuse andmebaasi loomine ja uuendamine automatiseeritud viisil;
 • saarte omavalitsushoonete renoveerimisprojektide ettevalmistamine parima energiatõhusa lahenduse mudeldamise kaudu ning selleks toetustaotluste koostamine;
 • koostöö arendamine hoonete energiatõhususe osapooltega Eestis (korteriühistute liit, TalTech hoonete energiatõhususe üksused), sh nende kaasamine saarte sihtgruppide koolitusse;
 • eramajapidamiste energiatõhusaks muutmise nõustamine;
 • hoonete ehituse ja renoveerimise alaste projektitaotluste koostamine ja elluviimine, sh saari ühendavate hangete korraldamine.

Meie ootused Sinule:

 • ehitus- ja renoveerimisalane kogemus;
 • teadmised hoonete energiakasutusest ja huvi selle vastu;
 • hoonete rekonstrueerimise tehnilise konsultandi kvalifikatsioon;
 • kõrgharidus ja juhiluba;
 • väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, koostöövalmidus ja algatusvõime;
 • korrektsus ja täpsus asjaajamises, oskus töötada iseseisvalt;
 • väga hea eesti keele oskus ning inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
 • valmidus töötada ja peatuda Lääne-Eesti saartel.

Eeliseks tuleb varaseim tööle asumise aeg, skandinaavia, hispaania või prantsuse keelte oskus ning majutuskoha olemasolu saartel.

SEA on Fedarene liige – ülevaade agentuuri staatusest, tegevustest ja piiriülestest võimalustest.

Palun CV, motivatsioonikiri (max A4) ja palgasoov saata sulev@eisea.org hiljemalt 12. juuli 2024.

Saarte Energiaagentuur ootab oma meeskonnaga liituma tõhususkonsultanti (0,8).

Tõhususkonsultandi peamiseks ülesandeks on Lääne-Eesti saartel energia- ja ressursiauditite teostamine, ettevõtete energiahalduse nõustamine ning energiaprojektide ettevalmistus ja teostus.

Kui oled avatud suhtlemisega, Sulle meeldib uusi algatusi ellu viia ning omad õigust energiaauditi teostamiseks, tule meile tööle!

Sinu tööülesanded on:

 • saartel auditite abil kindlaks teha hoonete energeetiline olukord ja pakkuda välja võimalikud parandusmeetmed;
 • saarte hoonete energiamärgiste koostamine;
 • ettevõtete renoveerimisprojektide ettevalmistamine parima energiatõhusa lahenduse mudeldamise kaudu ning selleks toetustaotluste koostamine ja projektide teostus;
 • koostöö arendamine hoonete energiatõhususe ja ettevõtete ressursitõhususe osapooltega Eestis (renoveerimistöid pakkuvad ettevõtted, TalTech energiatõhususe üksused), sh nende kaasamine saarte sihtgruppide koolitusse;
 • ettevõtete ja omavalitsuste energiatõhusaks muutmise nõustamine;
 • tootmis- ja ärihoonete renoveerimise alaste mudelite koostamine ja tutvustamine.

Meie ootused Sinule:

 • ehitus- ja renoveerimisalane kogemus;
 • teadmised hoonete energiakasutusest ja energiatõhususest ning huvi selle vastu;
 • energiaaudiitori kvalifikatsioon;
 • kõrgharidus ja juhiluba;
 • väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, koostöövalmidus ja algatusvõime;
 • korrektsus ja täpsus asjaajamises, oskus töötada iseseisvalt;
 • väga hea eesti keele oskus ning inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
 • valmidus töötada ja peatuda Lääne-Eesti saartel.

Eeliseks tuleb varaseim tööle asumise aeg, skandinaavia, hispaania või prantsuse keelte oskus ning majutuskoha olemasolu saartel.

SEA on Fedarene liige – ülevaade agentuuri staatusest, tegevustest ja piiriülestest võimalustest.

Palun CV, motivatsioonikiri (max A4) ja palgasoov saata sulev@eisea.org hiljemalt 12. juuli 2024.

Saarte Energiaagentuur ootab oma meeskonnaga liituma mobiilsuskonsultanti (0,8).

Mobiilsuskonsultandi peamiseks ülesandeks on saartel transpordis fossiilide vabade kütuste tootmise selgitamine ja kasutuselevõtu kavandamine, ühistranspordi taastuvenergiale üleviimise ettevalmistus, sõidukite laadimis- ja tankimisvõrgustiku ettevalmistus ja teostus koos salvestusega, kohalike energiaühistute moodustamine ja nende taastuvenergia toodangule nõudluse rajamine.

Kui oled avatud suhtlemisega, Sulle meeldib uusi algatusi ellu viia ning tunned transpordi energiakasutust ja energiaühistute toimimist, tule meile tööle!

Sinu tööülesanded on:

 • saarte ühistranspordi (lennukid, praamid, bussid, sotsiaal- ja nõudetransport) energiakasutuse andmebaasi loomine ja uuendamine automatiseeritud viisil;
 • saartel taastuvkütuste (roheelekter, vesinik, biometaan, metanool, ammoniaak) tootmisprojektide ettevalmistamine parima energiatõhusa lahenduse mudeldamise kaudu ning selleks toetustaotluste ja ärimudelite koostamine;
 • omavalitsuste ühistranspordi taastuvkütustele hiljemalt 2030 üleviimise ettevalmistus, koostöö keskvalitsusega lennukite ja praamide üleviimiseks saartele parima mõjuga;
 • energiaühistute loomise koordineerimine, neis salvestuse ja sõidukite laadimisvõime loomisega, ühistuid soojamajandusse kaasates;
 • piirkondlike ühistute seostamine kerksuskeskustega;
 • koostöö arendamine transpordi dekarboniseerimise osapooltega Eestis (Transpordiamet, Riigilaevastik, Elektrilevi, TalTech, Tartu Ülikool, bussifirmad), sh nende kaasamine saarte sihtgruppide koolitusse;
 • omavalitsuste ja ühistute transpordi fossiilivabaks muutmise nõustamine;
 • mobiilsuse alaste projektitaotluste koostamine ja elluviimine, sh saari ühendavate hangete korraldamine.

Meie ootused Sinule:

 • energeetikaalane haridus või vähemalt 5a valdkonna kogemus;
 • teadmised transpordi energiakasutusest ja huvi selle vastu;
 • oskused motiveerida kogukondi koostööks energiaühistu vormis;
 • kõrgharidus ja juhiluba;
 • väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, koostöövalmidus ja algatusvõime;
 • korrektsus ja täpsus asjaajamises, oskus töötada iseseisvalt;
 • väga hea eesti keele oskus ning inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
 • valmidus töötada ja peatuda Lääne-Eesti saartel.

Eeliseks tuleb varaseim tööle asumise aeg, skandinaavia, hispaania või prantsuse keelte oskus ning majutuskoha olemasolu saartel.

SEA on Fedarene liige – ülevaade agentuuri staatusest, tegevustest ja piiriülestest võimalustest.

Palun CV, motivatsioonikiri (max A4) ja palgasoov saata sulev@eisea.org hiljemalt 12. juuli 2024.

Saarte Energiaagentuur ootab oma meeskonnaga liituma rahastuskonsultanti (0,8).

Rahastuskonsultandi peamiseks ülesandeks on agentuuri finantsarvestus, raamatupidamise korraldamine, eelarve koostamine ja täitmise jälgimine, energiaprojektide rahastusvõimaluste tutvustus ja nõustamine, tasuvusanalüüside koostamine ja oluliste projektide rahastustaotluste koostamine.

Kui oled avatud suhtlemisega, Sulle meeldib uusi algatusi ellu viia ning tunned energiavaldkonna rahastamise võimalusi, tule meile tööle!

Sinu tööülesanded on:

 • saarte jaoks energia- ja kliimavaldkonna rahastusvõimaluste andmebaasi loomine ja uuendamine;
 • saarte energiaprojektide tasuvusanalüüsi koostamise ja rahastuse kaasamise nõustamine;
 • energiaagentuuri finantsjuhtimise ja raamatupidamise korraldus;
 • energiaagentuuri projektide rahastusreeglite täitmise korraldamine;
 • koostöö arendamine energiavaldkonna rahastajatega (CINEA, teised Euroopa Liidu rahastajad ja energiaprogrammid, Interreg BSR, KIK, EISA, RTK, muud Eesti rahastud), sh nende kaasamine saarte sihtgruppide koolitusse;
 • energiaühistute ja ettevõtete energiaprojektide rahastamise nõustamine;
 • saarte hangete rahastusreeglite järgmise tagamine.

Meie ootused Sinule:

 • rahandusalane haridus või vähemalt 5a valdkonna kogemus;
 • teadmised finantsjuhtimisest, raamatupidamisest ja projektide rahastamisest;
 • kõrgharidus;
 • väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, koostöövalmidus ja algatusvõime;
 • korrektsus ja täpsus asjaajamises, oskus töötada iseseisvalt;
 • väga hea eesti keele oskus ning inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
 • valmidus töötada ja peatuda Lääne-Eesti saartel.

Eeliseks tuleb varaseim tööle asumise aeg, skandinaavia, hispaania või prantsuse keelte oskus ning majutuskoha olemasolu saartel.

SEA on Fedarene liige – ülevaade agentuuri staatusest, tegevustest ja piiriülestest võimalustest.

Palun CV, motivatsioonikiri (max A4) ja palgasoov saata sulev@eisea.org hiljemalt 12. juuli 2024.

Saarte Energiaagentuur ootab oma meeskonnaga liituma suhtekorraldajat (1,0).

Suhtekorraldaja peamiseks ülesandeks on projektihaldus, kommunikatsioon, huvigruppide ja kogukondade kaasamine, avalikud suhted, agentuuri tulemuste levitamine.

Kui oled avatud suhtlemisega, Sulle meeldib uusi algatusi ellu viia ning tunned projektide elluviimist ja huvigruppide kaasamist, tule meile tööle!

Sinu tööülesanded on:

 • saarte avalike suhete ja kommunikatsiooni korraldamine energia- ja kliimavaldkonnas ajakirjanduse, huvigruppide, rahastajate, partnerite ja koostööorganisatsioonide jaoks;
 • saarte vajalike huvigruppide, sh energiaühistu loomiseks sobivate kogukondade kaasamine projektidesse, koolitusse ja teavitusse, sh agentuuri tulemuste levitamisel;
 • energiaagentuuri projektide elluviimise koordineerimine vastutajate ja tähtaegade lõikes;
 • koostöö arendamine Läänemere saarte ja energiaagentuuride, Euroopa Liidu saarte taastuvenergia sekretariaadi, Fedarene’i, meediaväljaannete, saarte haridusasutustega;
 • projektide avalikustamise, teavitamise ja huvigruppide kaasamise osa eest vastutamine;
 • energiaalaste projektitaotluste ja hangete koostamise nõustamine;
 • säästva energia- ja kliimakavade elluviimise jälgimine ning selleks vajaliku andmebaasi pidamine.

Meie ootused Sinule:

 • projektijuhtimise ja/või avaliku suhtluse alane kogemus/haridus;
 • teadmised huvigruppide kaasamisest ja huvi selle vastu;
 • kõrgharidus ja juhiluba;
 • väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, koostöövalmidus ja algatusvõime;
 • korrektsus ja täpsus asjaajamises, oskus töötada iseseisvalt;
 • väga hea eesti keele oskus ning inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
 • valmidus töötada ja peatuda Lääne-Eesti saartel.

Eeliseks tuleb varaseim tööle asumise aeg, skandinaavia, hispaania või prantsuse keelte oskus ning majutuskoha olemasolu saartel.

SEA on Fedarene liige – ülevaade agentuuri staatusest, tegevustest ja piiriülestest võimalustest.

Palun CV, motivatsioonikiri (max A4) ja palgasoov saata sulev@eisea.org hiljemalt 12. juuli 2024.